E-Bülten

Haberler

Tüm Haberler

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 2,32 TL
1 € = 2,85 TL
268334 Ziyaretçi

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

17 Eylül 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27352

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI

DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/52)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde sertifikalı tohum kullanımının desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar.             

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesi, 11/5/2009 tarihli ve 2009/14990 sayılı Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar ve 2/9/2009 tarihli ve 2009/15406 sayılı Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemeleri 2009 Yılı Uygulaması Birim Ödeme Miktarlarına Dair Karar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

             c) Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığını,

             ç) Çiftçi: Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

             d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

             e) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

             f) İl/ilçe Müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

             g) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-3’de yer alan belgeyi,

             ğ) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-4’de yer alan belgeyi,

             h) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-5’de yer alan belgeyi,

             ı) Sertifikalı tohumluk: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluğu,

             i) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum ve yumruyu,

             j) Tohumluk bayisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

             k) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

             l) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

             m) Tohum üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

             n) Tohumluk üretici belgesi: Tohumları üreten ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişilerin aldığı belgeyi,

             o) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

             ö) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme ve Ödeme Esasları

             Destekleme yapılacak çiftçiler

             MADDE 5 – (1) Ödemeler bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kolza (kanola), aspir, patates, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları bitkisel üretim faaliyetinde kullanan ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere yapılır.

             Destekleme miktarları

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen türlerin sertifikalı tohumluklarını kullanarak ekim yapan çiftçilere 2009 yılında dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlara göre ödeme yapılır.

 

Buğday, yonca

                                                5 TL/da

Arpa, tritikale, yulaf, çavdar

                                             3,5 TL/da

Çeltik, yerfıstığı

                                               8 TL/da

Nohut, kuru fasulye, mercimek

                                                6 TL/da

Susam, kolza (kanola), aspir

                                                4 TL/da

Patates

                                              20 TL/da

Korunga, fiğ

                                                3 TL/da

 

             Ekim dikim normları

             MADDE 7 – (1) Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohumluk miktarının her bitki türü için belirtilecek ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz.

 

Buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik

20 kg/da

Nohut, mercimek

13 kg/da

Kuru fasulye, korunga, fiğ

10 kg/da

Yonca

2,5 kg/da

Patates

250 kg/da

Susam 

1,5 kg/da

Yerfıstığı 

7 kg/da

Kolza (kanola)

0,4 - 1,5 kg/da

Aspir 

1,5 - 3,0 kg/da

 

             Kolza ve aspir de ekim normu bölge ve ekim yöntemine göre il/ilçe müdürlüğünce belirtilen değerler arasında alınacaktır.

             Başvuruların kabulü

             MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

             (2) Başvuruların, 2009 yılı yazlık ekimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 25 Ekim 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük ekimler için ise bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 31 Aralık 2009 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir.

             (3) Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

             (4) 2008 yılı güzlük sertifikalı tohum ekimlerini, iklim koşullarının uygunsuzluğu sebebiyle 31/12/2008 tarihine kadar yapamayıp, 2009 yılı başında ekimini yapan çiftçiler, başvuruda bulunmaları halinde bu Tebliğ kapsamında sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanırlar.

             Başvurularda istenilecek belgeler

             MADDE 9 – (1) Başvuru sırasında, sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir.

             a) Başvuru Dilekçesi (Ek-1),

             b) Talep Formu (Ek-2)

             1) Bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi tarafından tasdik edildikten sonra, çiftçi sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını dolduracak ve imzalayacaktır. Formda yer alan sertifika bilgileri, tohumluk sertifikasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

             c) Tohumluk satış faturası,

             1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığı üretim sezonuna uygun olmalıdır. Tohumluk bayisi  tarafından faturanın arkasına "bu fatura ile satışı yapılan tohumluk ..................... tarih ve .........…….. nolu sertifikaya aittir." ifadesi yazılarak tasdik edilecektir.

             2) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüklerince "aslı görülmüştür ve sertifikalı tohumluk desteğinden yararlanmıştır" ibaresi yazılarak asıl nüshası çiftçiye iade edilir. Bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde dosyaya konur.

             3) Ürettikleri sertifikalı tohumu kendi arazilerinde mahsul elde etmek amacıyla eken "Tohumluk Üretici Belgesi"ne sahip çiftçilerden tohumluk faturası istenilmez. Bu çiftçiler sertifikalı tohumluk kullanım desteği talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalarlar.

             ç) Tohumluk sertifikası fotokopisi,

             1) Tohumluk sertifikaları 1 Temmuz 2008, 31 Aralık 2009 tarihleri arasında düzenlenmiş olmalıdır.

             2) 1 Temmuz 2008 tarihinden önce sertifikalandırılan tohumluklar "Tohumluk Sertifikasyonu Uygulama Esasları Hakkında Talimat ve Değişikliği" hükümlerine uygun olarak Tohumluk Analiz Raporu alarak satışa sunulduğu takdirde desteklemeden yararlandırılır.

             d) Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi.

             Sertifikaların sisteme tanıtılması, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulması

             MADDE 10 – (1) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere, Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler.

             (2) Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler, sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumlukların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

             (3) 2009 yılı yazlık ekilişler için veri girişleri müracaatla birlikte başlar ve 25 Ekim 2009 tarihi mesai bitiminde sona erer. 26 Ekim 2009 tarihinde ÇKS vasıtasıyla oluşturulan icmal 1’ler (Ek-3) alınır. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-4)  düzenlenip onaylanır ve en geç 2 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır. ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından 5 iş günü içinde kontrol edilip onaylanarak TÜGEM’e gönderilir.

             (4) 2009 yılı güzlük ekilişler için veri girişleri müracaatla birlikte başlar ve 31 Aralık 2009 tarihi mesai bitiminde sona erer. Her ay yapılan müracaatlar değerlendirilir, takip eden ayın 1’inde icmal 1’ler (Ek-3) oluşturulur. İlk icmal eylül-ekim aylarında yapılan müracaatları kapsar. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-4)  düzenlenip onaylanır ve en geç 2 işgünü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır. ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından 5 iş günü içinde kontrol edilip onaylanarak TÜGEM’e gönderilir.

             (5) Ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İlçe tahkim komisyonunda çözülemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e bildirilir.

             Uygulama esasları

             MADDE 11 – (1) Aynı alana yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı tohum kullanan çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılır.

             (2) Sertifika tarihi ile tohum satış faturası tarihi uyumlu olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Finansman ve ödemeler

             MADDE 12 – (1) Gerekli finansman Bakanlığın ilgili bütçesinden karşılanır. Bankaya hizmet karşılığı olarak % 0,2 komisyon ödenir. Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtları üzerinden oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından sertifikalı tohum kullanımı ödemelerine esas cetvellerin bankaya gönderilmesini takiben kaynak aktarılır ve ödeme talimatı verilir. Ödemeler ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

             Yetki

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularda Bakanlıkça çıkarılacak genelge ve talimatlar uygulanır.

             Desteklemeden faydalanamayacaklar

             MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen hususlarda çiftçiler sertifikalı tohumluk kullanım desteğinden yararlanamazlar.

             a) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında destek alımına müracaat eden,

             b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz eden,

             c) Kamu kurum ve kuruluşları,

             ç) Daha önce sertifikalı tohumluk kullanım desteklemesinden faydalanan tohumluk faturasını kullananlar,

             d) Yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumlukları kullananlar,

             e) Kendi adına kayıtlı arazilerde tohum üreten yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları tohum ürettikleri bu alanlar için,

             f) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür ve çeşitlerde sertifikalı tohumluk kullananlar.

             Diğer hükümler

             MADDE 15 – (1) Mücbir sebeplerden (Savaş, destekleme uygulamasından yararlanan üreticilerin ölümü, yangın, sel ve deprem gibi tabi afetler) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.

             (2) Sertifikalı tohumluk kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumlukları, 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

             Denetim

             MADDE 16 – (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

             Hukuki ve cezai sorumluluklar

             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere bu Tebliğde belirtilen desteklemelerin ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.

             (2) Haksız yere destekleme ödemelerinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız yere yapıldığı anlaşılan destekleme ödemelerinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemelerinin yapıldığı tarihtir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler de geri alınacak tutarların ödenmesinde müştereken sorumlu tutulurlar. Destekten haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 18 – (1) 27/6/2008 tarihli ve 26919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/40 sayılı Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ ve ekleri ile bu Tebliğde değişiklik yapan, 14/9/2008 tarihli ve 26997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/50 sayılı Tebliğ, 6/1/2009 tarihli ve 27102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/74 sayılı Tebliğ, 25/1/2009 tarihli ve 27121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/17 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

 

 

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

----------------------------   Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne

 

 

 

             2009/14990 sayılı “Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar” ve ilgili tebliğ gereğince 2009 yılı sertifikalı tohumluk kullanım desteklenmesinden yararlandırılmam ve ödeme ile ilgili hakediş belgemin ÇKS’de kayıtlı olduğum yerin bağlı bulunduğu banka şubesine gönderilmesi için gereğini arz ederim.

             Söz konusu ödemeyi karar ve tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 5488 sayılı Tarım Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.     ... /..... /200

 

 

 

 

Adı Soyadı             :

 

TC Kimlik No        :

 

Adresi                     :

 

Telefon No             :

 

İmzası                     :

 

 

Ek-2

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ TALEP FORMU

Tohumluk Sertifikası ve Fatura Bilgileri

Sertifika Bilgiler:

Türü:

 

 

Çeşidi:

 

 

Parti Büyüklüğünü Temsil Eden Miktarı

(kg )

 

Sertifikasyon Kuruluşunun Adı

Sertifika

Tarihi

Numarası

Parti Numarası

 

 

 

TR-_ _-_ _ _ _-_ _/_ _ _ _

 

Fatura Bilgileri

Fatura Numarası

 

 

Tarihi:

 

 

Miktarı (kg ):

 

 

Yukarıda sertifikalı tohum ve fatura bilgileri kayıtlı olan toplam ________________ kg  ________________ türüne ait sertifikalı tohumluğun, aşağıda açık kimliği yazılı üreticiye satıldığını tasdik ederim.

Tohumluk Bayi

…../…./200..

(Kaşe ve İmza)

 

Sertifikalı Tohumluk Kullanılan Araziye ait Bilgiler

(Bu kısım çiftçi tarafından doldurulacaktır)

Sıra

No

İli

İlçesi

Bucak

Köyü

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif)

Ada

No

Parsel

No

Parselde Kullanılan Tohumluk Miktarı

Desteklenen Arazi Miktarı

(kg )

(da)

(m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuruda Bulunan Üreticinin

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Baba Adı

Doğum Tarihi

Vergi No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. No:

 

Adres:

 

Tarih:

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3

 

…..…. YILI ALAN  BAZLI SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ ÖDEMESİ ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 1)

İLİ           :

İLÇESİ   :

BUCAĞI:

KÖYÜ    :

 

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

TC Kimlik No

Vergi Kimlik No

Toplam Sertifikalı Tohumluk Kullanım Alanı (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların 2009/14990 sayılı Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar ve bu kararın uygulama esaslarını belirleyen, Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/52) gereğince ödenmesi uygundur.

 

DÜZENLEYENLER                                            KONTROL EDEN                                                               ONAYLAYAN

Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :

Görevi                    :                                              Görevi                    :                                              Görevi                    :

Tarih                       :                                              Tarih                       :                                              Tarih                       :

İmza                       :                                              İmza                       :                                              İmza                       :

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

…..…. YILI ALAN  BAZLI SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ ÖDEMESİ

KÖY DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 2)

İLİ                          :

İLÇESİ                  :

Sıra No

Köyün Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam Çiftçi Sayısı

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

DÜZENLEYENLER                                            KONTROL EDEN                                                               ONAYLAYAN

Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :

Görevi                    :                                              Görevi                    :                                              Görevi                    :

Tarih                       :                                              Tarih                       :                                              Tarih                       :

İmza                       :                                              İmza                       :                                              İmza                       :

 

 

Ek-5

 

…..…. YILI ALAN BAZLI SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ ÖDEMESİ

İLÇE DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 3)

İLİ              :

 

Sıra No

 

İlçenin Adı

Desteklemeden Yararlanan Toplam Çiftçi Sayısı

Desteklenen Toplam Alan (da)

Toplam Destekleme Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

DÜZENLEYENLER                                            KONTROL EDEN                                                               ONAYLAYAN

Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :                                              Adı – Soyadı          :

Görevi                    :                                              Görevi                    :                                              Görevi                    :

Tarih                       :                                              Tarih                       :                                              Tarih                       :

İmza                       :                                              İmza                       :                                              Mühür ve İmza      :